» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Nasza Kancelaria oferuje usługi doradcze w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdym jego etapie, zarówno na rzecz wykonawców jak i zamawiających.


Świadczona przez nas pomoc nie ogranicza się wyłącznie do udzielania porad i przygotowania dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania, ale polega również na zastępstwie prawnym w dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych na drodze postępowania sądowego.

Nasze usługi w zakresie prawa zamówień publicznych :

  • doradzanie zamawiającym w zakresie wyboru właściwego trybu i strategii prowadzenia postępowania,
  • pomoc w przygotowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w dokumentacji postępowania,
  • analizę prawna dokumentacji przetargowej,
  • pomoc wykonawcom przy przygotowywaniu ofert ,
  • doradztwo w zakresie wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego,
  • sporządzanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, protestów, odwołań oraz skarg do sądu powszechnego,
  • reprezentacja we wszystkich instancjach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tym przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi,
  • przygotowanie umów w sprawie zamówienia publicznego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa zamówień publicznych:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl