» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo karne

Prawo karne

Goldenstein specjalizuje się w sprawach karnych w Polsce i w Niemczech. Adwokaci naszej kancelarii prowadzą obronę we wszystkich etapach od postępowania przygotowawczego przez postępowanie przed sądem pierwszej instancji jak i w postępowaniu odwoławczym. Obok reprezentacji osób podejrzanych i oskarżonych zajmujemy się również ochroną interesów osób pokrzywdzonych, występując w roli pełnomocnika (tzw. oskarżyciela posiłkowego). Nasze usługi obejmują sprawy dotyczące przestępstw powszechnych, jak i przestępstw z oskarżenia prywatnego ściganych na wniosek.


Nasza oferta w zakresie prawa karnego obejmuje:

  • bieżącą ocenę działalności gospodarczej pod względem odpowiedzialności karnej w szczególności za przestępstwa gospodarcze, karnoskarbowe, za naruszenie praw autorskich, własności przemysłowej i prawa zamówień publicznych
  • ocenę działalności kadry zarządzającej pod względem działania na szkodę spółki i realizacji obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • doradztwo w zakresie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej i wniosku o ukaranie bez przeprowadzania postępowania dowodowego,
  • ochrona praw osób zatrzymanych na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania,
  • reprezentacja we wszystkich stadiach postępowania przygotowawczego i sądowego.

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Od kilku lat obserwujemy wzrost przestępczości gospodarczej w Polsce. Są to przestępstwa związane głównie z pełnieniem funkcji zarządczych w przedsiębiorstwach i wyrządzeniem szkody w ich majątkach. Przestępstwa te, godzące w interesy przedsiębiorców polegają głównie na oszustwie, nadużywaniu zaufania oraz praniu brudnych pieniędzy. Zdarzają się również sprawy polegające na przedłożeniu nieprawdziwych dokumentów w celu uzyskania dla siebie środków pieniężnych (tzw. wyłudzenie kredytu).

 

Przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Goldenstein reprezentuje Klientów w postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia związanymi z obowiązkiem podatkowym, celnym, obrotem towarem i usługami z zagranicą. Przestępstwa związane z rozliczeniami podatkowymi stanowią główna grupę przestępstw skarbowych. Z uwagi na dużą liczbę obowiązujących w obrocie aktów prawnych i ich częste zmiany wciąż mogą pojawić się nowe wątpliwości interpretacyjne. Pomoc adwokata w takim przypadku może być nieoceniona. Doradzi on czy warto skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności – w szczególności gdy można liczyć na niższy wymiar kary i uniknięcie wpisana do rejestru karnego.

 

Europejski Nakaz Aresztowania

Różnice w definicjach czynów zabronionych w systemach prawnych państwach członkowskich Unii Europejskiej są jednym ze źródeł problemów związanych z praktycznym stosowaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. Europejski nakaz aresztowania (ENA) jest instytucją prawa Unii Europejskiej będącą odpowiednikiem uproszczonej ekstradycji i jednocześnie stanowiącą odpowiedź na problemy związane ze swobodą przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Jest decyzją sądową, której celem jest aresztowanie i dostarczenie przez inne Państwo członkowskie osoby, która jest poszukiwana w związku z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem karnym. Europejski nakaz aresztowania wydawany jest również w celu wykonania kary lub środka zabezpieczającego (pozbawienia wolności) osoby poszukiwanej, przez dany kraj Unii, która przebywa na terytorium innego kraju.

 

Goldenstein świadczy pomoc prawną zarówno w odniesieniu do nakazów wydanych przez sądy polskie jak i zagraniczne.Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl