» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Prawo autorskie

Prawo autorskie

Wspieramy Państwa we wszystkich aspektach prawa autorskiego w celu ochrony własności przemysłowej.


Własność intelektualna obejmuje własność przemysłową oraz utwory chronione prawem autorskim. Stanowi ona jeden z głównych czynników gospodarczych mających wpływ na współzawodnictwo pomiędzy przedsiębiorcami oraz budowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Zapewnienie odpowiedniej ochrony znaków towarowych, wynalazków oraz wzorów przemysłowych gwarantuje wiele korzyści nie tylko o charakterze prawnym, ale również podatkowym. Z jednej strony niematerialne składniki majątku podlegają amortyzacji, z drugiej strony ich licencjonowanie umożliwia wygenerowanie zysku.

 

Prawo autorskie

Prawo autorskie przysługuje z reguły twórcy. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

 

Ochrona znaków towarowych

Ochrona znaków towarowych, wynalazków oraz innych dóbr niematerialnych w sposób zasadniczy wpływa na wartość przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyższe, zalecamy Państwu objęcie swoich dóbr niematerialnych ochroną przed naruszeniami ze strony osób trzecich.

Zakres naszych usług obejmuje:

  • doradztwo w zakresie ochrony znaków towarowych, oznaczeń i renomy przedsiębiorstwa oraz wzorów przemysłowych
  • rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych
  • sporządzanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, umów licencyjnych, umów zabezpieczających prawa własności przemysłowej, know-how
  • reprezentację w sporach dotyczących naruszeń praw autorskich lub praw pokrewnych oraz naruszenia wizerunku
  • reprezentację klientów w sporach zarówno w kraju (Urząd Patentowy), jak i na obszarze Unii Europejskiej (OHIM)

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa autorskiego: