» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Obsługa podmiotów zagranicznych w Polsce

Obsługa podmiotów zagranicznych w Polsce

Goldenstein świadczy kompleksową obsługę podmiotów zagranicznych w Polsce.


Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu(EFTA)– Stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

 

Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorca wykonując działalność gospodarczą na terenie Polski, musi przestrzegać m.in. zasad uczciwej konkurencji zgodnie z przepisami polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić, aby czynności w ramach działalności gospodarczej były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.

 

Przedsiębiorca w prowadzający towar do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zasadniczo do zamieszczenia na towarze, jego opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do dostarczenia w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, pisemnych informacji w języku polskim:

 

 • określających firmę przedsiębiorcy i jego adres
 • umożliwiających identyfikację towaru

Koncesja

 

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego
 • składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla
 • wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz
 • wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu
 • paliwami i energią
 • przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania
 • ochrony osób i mienia
 • rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem
 • programówrozpowszechnianychwyłączniewsystemieteleinformatycznym,
 • które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych
 • przewozów lotniczych
 • prowadzenia kasyna gry

Oddział

 

Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Przedsiębiorcą zagranicznym. Tworzący oddział może jednakże wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Jest on ponadto obowiązany ustanowić osobę upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Przedstawicielstwo

 

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ich zakres działania może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Wpisu do rejestru przedstawicielstw dokonuje się na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z: