» Usługi » Doradztwo prawne w prawie polskim » Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi

Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi

Zasady gospodarowania mieniem należącym do Skarbu Państwa w postaci nieruchomości rolnych reguluje ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Utworzona w tym celu Agencja Nieruchomości Rolnych jest instytucją powierniczą Skarbu Państwa wykonującą na jego rzecz prawo własności i innych praw rzeczowych w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie. Głównym sposobem gospodarowania zasobem Skarbu Państwa jest sprzedaż tego mienia, a zatem istnieje możliwość nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych dzierżawionych nieruchomości. Mienie Skarbu Państwa może być sprzedawane podmiotom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości bądź też w formie postępowania przetargowego (licytacji lub konkursu ofert). Do kręgu osób, którym ustawa przyznaje pierwszeństwo, należy również dzierżawca nieruchomości, o ile dzierżawa taka trwała przez okres co najmniej trzech lat. Może on skorzystać ze swojego prawa w przypadku, gdy ze swoich praw nie uczynią użytku osoby uprawnione w pierwszej kolejności (były właściciel nieruchomości lub jego spadkobiercy - jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 1 stycznia 1992 r.; spółdzielnia produkcji rolnej władająca faktycznie zbywaną nieruchomością, której użytkowanie wygasło z dniem 31 grudnia 1993 r.). Ustawa przewiduje ponadto formę bezprzetargową, w wypadku gdy może to poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność osoby chcącej nabyć tą nieruchomość.


Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym adwokatem ds. prawa gospodarowania nieruchomościami rolnymi:


Numer telefonu: +48 61 67 47 025
Numer faksu:      +48 61 67 47 029
Adres e-mail:       info@goldenstein.pl